Voorwaarden 500PH webdesign

in het kort

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden op een rijtje. Afwijkende afspraken kunnen gelden, deze worden dan altijd vastgelegd.
Onderaan staat een link waar je de volledige Algemene Voorwaarden kan downloaden.

Offerte

 1. De door 500PH gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand.
 2. Werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen en/of extra werkzaamheden zullen eerst worden overlegd en apart in rekening worden gebracht.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 500PH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

De opdracht

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Bij het niet tijdig aanleveren van het materiaal heeft 500PH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor extra gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. 500PH heeft de website afgrond binnen de afgesproken tijd. Wanneer de deadline niet wordt gehaald zal dit tijdig besproken worden met de opdrachtgever.
 4. 500PH mag de website en andere door 500PH ontworpen en ontwikkeld materiaal van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit.
 5. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Betalingen

 1. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de evt. overeengekomen extra werkzaamheden.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht of bij verlenging van de opdracht. Dit wordt van tevoren aangegeven en zal in overleg gaan.
 3. In de eerste maand na facturatie kunnen er nog wijzigingen worden doorgegeven door de opdrachtgever die door 500PH worden gedaan. Het betreft hier kleine wijzigingen, veranderingen aan het design worden volgens het normale uurtarief berekend. Na deze maand wordt de website al volledig beschouwd en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos uitgevoerd.

Onderhoud

maandelijkse onderhoudscontract

Werkzaamheden die hieronder vallen zijn:

 1. Technisch onderhoud van de website; d.w.z. het up-to-date houden van WordPress, plugins, thema’s en het regelmatig maken van een back-up van de database en het opschonen van de database.
 2. Installatie van Google Analytics + het sturen van een maandelijks analyse rapport.
 3. Installatie + onderhoud van SEO plugin.
 4. Beveiliging check van de website.
 5. Check op broken links en goed functioneren van de website.
 6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien nodig.
 7. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.
 1. Gedurende 30 minuten per maand werkzaamheden naar wens van de opdrachtgever. Dit kan zijn:
  • Aanpassingen inhoud van de website zoals tekst, afbeeldingen e.d.
  • Het toevoegen van nieuwe pagina’s.
  • SEO werkzaamheden.
  • Kleine wijzigingen m.b.t. de structuur en/of het ontwerp van de website.

Overgebleven uren gaan automatisch mee naar de volgende maand tot maximaal 1 jaar. Elk jaar op de start van de contractdatum vervallen de overgebleven uren van het afgelopen jaar. Er wordt geen restitutie verleend van de overgebleven uren.

Wanneer er werkzaamheden ontstaan door de updates wordt dit eerst overlegd en wordt dit evt. verrekend met de maandelijkse 30 minuten werkzaamheden. Aanvullende uren wordt berekend volgens het uurtarief, dit wordt eerst besproken.

Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en wordt per maand gefactureerd en moet binnen 14 dagen worden voldaan.
Het opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum en daarna per maand opzegbaar.

2-maandelijks updatepakket

 1. Het maken van updates van WordPress
 2. Het maken van updates van het Thema
 3. Het maken van updates van de Plugins
 4. Het maken van een back-up maken van de website en de database
 5. Nalopen website of alles nog klopt en werkt

Wanneer er werkzaamheden ontstaan door de updates wordt dit eerst overlegd en evt. apart in rekening gebracht. Dit wordt dan van tevoren besproken.

Er wordt per jaar gefactureerd en automatisch per jaar verlengd. Je krijgt hier een maand van tevoren bericht over. Mocht je niet willen doorgaan met het updatepakket, kun je dit tot 14 dagen voor de start van het nieuwe contract stopzetten door een mail te sturen naar info@500ph.com.

500PH heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Aansprakelijkheid

 1. 500PH is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 500PH kenbaar behoorde te zijn.
 2. Extra werkzaamheden die ontstaan door toedoen van 500PH zullen niet in rekening worden gebracht.
 3. Extra werkzaamheden die ontstaan door een update van een plugin, thema of WordPress zal wel in rekening worden gebracht. Dit wordt dan eerst besproken met de opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van 500PH stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht.
 5. 500PH kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen.

 

Download hier de volledige Algemene Voorwaarden >>